เครื่องมือ สถิติฟอรั่ม ช่วยเหลือ
รูปจากกระดาน
  • กระทู้ล่าสุด
  • ตอบล่าสุด
  • กระทู้ฮอต
  • ฟอรั่มเด่น
  • ออนไลน์สูงสุด
ความเคลื่อนไหว
  • 8944เข้าชม
  • 69ตอบกลับ

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.1-ม.6

ระดับ : *
โพสต์
*
เงิน
*
ความดี
*
เครดิต
*
จิตพิสัย
*
บริจาค
0


แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.1-ม. 6 ครับ หรือที่เรียกกันในปัจจุบันว่าแผนการจัดการเรียนรู้ ตัวนี้เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ชั้น ป. 6 ก็เอามาประยุกต์ใช้กันเองนะฮะ ถ้ามีอะไรติดขัดก็ทิ้งข้อความได้นะคับ

ดาวน์โหลดแผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.6 หลักสูตร 2551 คลิก

ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 1
ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 2
ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 3
ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 4
ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 5
ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 6
ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 7
ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 8
ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 9
ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 10


แผนการสอนภาษาอังกฤษชั้น ป. 5
เป็นแผนการสอนภาษาอังกฤษชั้น ป. 5 หรือที่เรียกกันในปัจจุบันว่า แผนการจัดการเรียนรู้ชั้น ป. 5 ก็เอามาประยุกต์ใช้กันเองนะฮะ ถ้ามีอะไรติดขัดก็ทิ้งข้อความได้นะคับดาวน์โหลดแผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.5 หลักสูตร 2551 คลิก


ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 1
ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 2
ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 3
ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 4
ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 5
ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 6
ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 7
ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 8
ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 9

แผนการสอนภาษาอังกฤษชั้น ป. 4
ดาวน์โหลดแผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.4 หลักสูตร 2551 คลิก
ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 1
ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 2

ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 3
ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 4
ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 5
ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 6
ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 7
ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 8
ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 9

แผนการสอนภาษาอังกฤษชั้น ม.6

แผนการสอนภาษาอังกฤษชั้น ม. 6 หรือที่เรียกกันในปัจจุบันว่า แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ม. 6 ก็เอามาประยุกต์ใช้กันเองนะฮะ ถ้ามีอะไรติดขัดก็ทิ้งข้อความได้นะคับ

เนื้อหาสาระ

3.1 บทความเรื่อง ‘Don’t Judge a Book by its Cover’ ในหนังสือเรียน หน้า 2-3
3.2 หน้าที่ภาษา
- Talking about daily life
3.3 คำศัพท์และสำนวน
have a big ego - think that you are very clever or important
etymology n. - the study of the origin, history, and changing the meanings of words
serial killer n. - killing or murders that are done in the same way one after the other
to be very big - (informal) successful or popular, especially in businees or entertainment.
3.4 ไวยากรณ์/โครงสร้างประโยค
- Present simple, Present perfect และ Past simple
- Adverbs/expressions of frequency


ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษชั้น ม. 6

แผนการสอนภาษาอังกฤษชั้น ม.5แผนการสอนภาษาอังกฤษชั้น ม. 5 หรือที่เรียกกันในปัจจุบันว่า แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ม. 5 ก็เอามาประยุกต์ใช้กันเองนะฮะ ถ้ามีอะไรติดขัดก็ทิ้งข้อความได้นะคับ
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm-up)
1. นักเรียนอ่านชื่อของหน่วยที่ 1 Money, Money, Money แล้วเขียนคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเงิน
Suggested answers :
Money : job, shopping, crime
: earn, pay, spend, save, buy, enjoy
: happy, rich, famous, etc.
กิจกรรมขั้นนำเสนอ (Presentation)
นักเรียนทำกิจกรรมกลุ่มๆ ละ 5 คน ในแต่ละกลุ่มให้นักเรียนเลือกผู้จดบันทึก (notetaker) 1 คนนักเรียนแต่ละกลุ่มตอบคำถามต่อไปนี้


ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษชั้น ม. 5

แผนการสอนภาษาอังกฤษชั้น ม.4

แผนการสอนภาษาอังกฤษชั้น ม. 4 หรือที่เรียกกันในปัจจุบันว่า แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ม. 4 ก็เอามาประยุกต์ใช้กันเองนะฮะ ถ้ามีอะไรติดขัดก็ทิ้งข้อความได้นะคับ

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm-up)
1. นำเข้าสู่บทเรียนโดยครูพูดประโยคเกี่ยวกับกิจวัตร/กิจกรรมที่ครูทำ และจำนวนเวลาที่ทำ เช่น
I teach English eighteen hours a week.
I exercise ten times a month.
I watch TV three hours a night., etc.
2. ถามคำถามนักเรียน
Do you watch TV?
Do you do exercises?
Yes, I do./No, I don’t.
3. สุ่มถามนักเรียนที่ตอบ Yes โดยนักเรียนใช้ความรู้เดิมในการตอบคำถามของ How often...? เช่น
once/twice/three times/four hours...... a week/month.


ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษชั้น ม. 4

แผนการสอนภาษาอังกฤษชั้น ม.3

แผนการสอนภาษาอังกฤษชั้น ม. 3 หรือที่เรียกกันในปัจจุบันว่า แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ม. 3 ก็เอามาประยุกต์ใช้กันเองนะฮะ ถ้ามีอะไรติดขัดก็ทิ้งข้อความได้นะคับ

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm-up)
1. นำเข้าสู่บทเรียนโดยครูพูดประโยคเกี่ยวกับกิจวัตร/กิจกรรมที่ครูทำ และจำนวนเวลาที่ทำ เช่น
I teach English eighteen hours a week.
I exercise ten times a month.
I watch TV three hours a night., etc.
2. ถามคำถามนักเรียน
Do you watch TV?
Do you do exercises?
Yes, I do./No, I don’t.
3. สุ่มถามนักเรียนที่ตอบ Yes โดยนักเรียนใช้ความรู้เดิมในการตอบคำถามของ How often...? เช่น
once/twice/three times/four hours...... a week/month.


ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ม. 3

แผนการสอนภาษาอังกฤษชั้น ม.2

แผนการสอนภาษาอังกฤษชั้น ม. 2 หรือที่เรียกกันในปัจจุบันว่า แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษชั้น ม. 2 ก็เอามาประยุกต์ใช้กันเองนะฮะ ถ้ามีอะไรติดขัดก็ทิ้งข้อความได้นะคับ

กิจกรรมขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm-up)

1. นักเรียนแลกเปลี่ยนกันอ่านเรื่องที่เขียนสรุปจากการสัมภาษณ์เพื่อนในคาบที่แล้วและช่วยกัน
แก้ไข ครูช่วยประเมินแล้วให้นักเรียนเก็บไว้ใน Port Folio ของตนเอง
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันตรวจการบ้านโดยครูคอยช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา
กิจกรรมขั้นนำเสนอ (Presentation)
1. ครูใช้เกม I know everything เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับการขอและให้ข้อมูลส่วนตัวซึ่งเกมนี้จะเป็น
การใช้รูปภาพและการถาม-ตอบ เช่น ครูชูรูปภาพของใครคนหนึ่ง แล้วบอกนักเรียนว่า
I know everything about the person in the picture. If you want to know her/him, you can ask me.
ครูจะได้คำถามง่ายๆ เช่นดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษชั้น ม. 2
แผนการสอนภาษาอังกฤษชั้น ม.1แผนการสอนภาษาอังกฤษชั้น ม.1 หรือที่เรียกกันในปัจจุบันว่า แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษชั้น ม.1 ก็เอามาประยุกต์ใช้กันเองนะฮะ ถ้ามีอะไรติดขัดก็ทิ้งข้อความได้นะคับ


กิจกรรมการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm-up)
1. ครูพูดทักทายนักเรียนตามความเหมาะสมของเวลา
T : Good morning/Good afternoon/Good evening class.
Ss : Good morning/Good afternoon/Good evening, (teacher’s name).
2. ครูเขียนชื่อตัวเองบนกระดานและแนะนำตนเอง
T : Hello, I’m Mr/Miss/Mrs/Ms (teacher’s name).


ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ม. 1

แผนการสอนภาษาอังกฤษชั้น ป. 2แผนการสอนภาษาอังกฤษชั้น ป. 2 หรือที่เรียกกันในปัจจุบันว่า แผนการจัดการเรียนรู้ชั้น ป. 2 ก็เอามาประยุกต์ใช้กันเองนะฮะ ถ้ามีอะไรติดขัดก็ทิ้งข้อความได้นะคับ

สาระการเรียนรู้

Vocabulary : desk, chair, door, broom, garbage can, window,
blackboard, computer, it’s

Structure : What’s that in English?It’s a .......... .

ทักษะกระบวนการ : ทักษะการฟัง พูด / ทักษะการเดา / กระบวนการสื่อความ


ดาวน์โหลดแผนการสอนภาษาอังกฤษหลักสูตร 2551คลิก

Labels: แผนการสอนอังกฤษชั้น ป.2
แผนการสอนภาษาอังกฤษชั้น ป. 1


เป็นแผนการสอนภาษาอังกฤษชั้น ป. 1 หรือที่เรียกกันในปัจจุบันว่า แผนการจัดการเรียนรู้ชั้น ป. 1 ก็เอามาประยุกต์ใช้กันเองนะฮะ ถ้ามีอะไรติดขัดก็ทิ้งข้อความได้นะคับ

ดาวน์โหลดแผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.1 แบบรวมชุด(ล่าสุด)

สาระการเรียนรู้

Vocabulary : what, name, your, I’m
Structure : What’s your name? I’m (ชื่อ).
Function : Asking about someone’s name
หน่วยที่ 1
- บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย และประโยคที่ใช้แนะนำตนเอง เช่น Hi, Hello
- คำและประโยคที่ใช้ในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น บอกชื่อ
- วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น การใช้สีหน้าและท่าทางประกอบการพูดขณะแนะนำ
ตัวเองหรือผู้อื่น
- กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น การร้องเพลง
หน่วยที่ 2
-  บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย และประโยคที่ใช้แนะนำตัวเอง
-  คำสั่งที่ใช้ในห้องเรียน เช่น look, listen, stand up, sit down, open your book
-  คำศัพท์ และประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
เช่น    What’s your name?           My name’s ……. .
-  คำและประโยคที่ใช้ในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น บอกชื่อ

ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 1
ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 2
ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 3
ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 4
ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 5
ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 6
ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 7
ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 8
ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 9


ให้คะแนนบทความประเภท โพสต์ ตามความรู้สึกคุณ

สุดยอด

เศร้า

น่าตลก

แฮปปี้

โกรธ

เบื่อ

ผวา
แบ่งปัน: Share แจ้งลบขึ้นบนสุด
ติดต่อ ผู้ดูแลระบบ คลิกที่นี่ครับ
โพสต์
20
เงิน
101
ความดี
101
เครดิต
101
จิตพิสัย
101
บริจาค
101
ขอบคุณค่ะ
แบ่งปัน: Share แจ้งลบขึ้นบนสุด
ติดต่อ ผู้ดูแลระบบ คลิกที่นี่ครับ
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
*กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ ไม่หมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และไม่หมิ่นประมาทผู้อื่น