เครื่องมือ สถิติฟอรั่ม ช่วยเหลือ
รูปจากกระดาน
  • กระทู้ล่าสุด
  • ตอบล่าสุด
  • กระทู้ฮอต
  • ฟอรั่มเด่น
  • ออนไลน์สูงสุด
ความเคลื่อนไหว
  • 5222เข้าชม
  • 1ตอบกลับ

หลักสูตรการแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

โพสต์
72739
เงิน
311505
ความดี
71265
เครดิต
29081
จิตพิสัย
29091
บริจาค
27990

หลักสูตรการแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
1.ระดับชั้นใดที่มีเวลาของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในส่วนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์เท่ากัน
ก.ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษาตอนต้น
ข.ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย
ค.มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
ง.ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายเท่ากันทั้งหมด
เฉลย ง.
2. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 แบ่งเป็นกี่ระดับ
ก.3 ระดับ  ข.4 ระดับ
ค.5 ระดับ  ง.6 ระดับ
เฉลย  ข.
3.ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
ก.ระดับ ชั้นเรียน  ข.ระดับสถานศึกษา
ค.ระดับเขตการศึกษา  ง.ระดับชาติ
เฉลย  ก.
4. การวัดและประเมินผลระดับใดเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
ก. ระดับชั้นเรียน  ข. ระดับสถานศึกษา
ค.ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ง. ระดับชาติ
เฉลย  ง.
5. ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ ได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด ได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา และได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเกณฑ์การวัดประเมินผลการเรียนระดับใด
ก. ระดับชั้นเรียน   ข. ระดับสถานศึกษา
ค ระดับมัธยมศึกษา  ง. ระดับประถมศึกษา
เฉลย  ง.
6. ข้อใด กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการให้ระดับผลการเรียน
ก. ระดับประถมศึกษาให้ระดับผลการเรียนเป็นระบบตัวเลข ระบบตัวอักษร ระบบร้อยละ และระบบที่ใช้คำสำคัญสะท้อนมาตรฐาน
ข. การประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้เรียนทั้ง 3 ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ควรปรับปรุง
ค. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่านและไม่ผ่านทั้ง 3 ระดับ
ง. ระดับมัธยมศึกษาให้ระดับผลการเรียนเป็นระบบตัวเลข 8 ระดับ
เฉลย  ง.
7. การรายงานผลการเรียนให้ผู้ปกครองนักเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. อย่างน้อยภาคเรียนละ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ข. อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
ค. อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  ง. ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
เฉลย  ง.
8. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 กำหนดเกณฑ์กลางสำหรับการจบเป็นกี่ระดับ
ก. 2 ระดับ ข. 3 ระดับ
ค.4 ระดับ  ง. 5 ระดับ
เฉลย  ง.
9. ข้อใด ไม่ใช่ เกณฑ์การจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ก.ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต
ข.ผู้เรียนได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต
ค.เป็นรายวิชาพื้นฐาน 39 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 39
ง. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินที่สถานศึกษา
กำหนด
เฉลย  ง.
10. การเทียบโอนผลการเรียนผู้ที่จะได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่องในสถานที่รับเทียบโอนเป็นเวลาเท่าใด
ก.1 ภาคเรียน  ข. อย่างน้อย 1 ภาคเรียน
ค. 1 ปีการศึกษา  ง. อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา
เฉลย  ง.
11. ข้อใดต่อไปนี้ไม่จัดอยู่ในกลุ่มสาระที่จำเป็นสำหรับพื้นฐานทางวิชาการและการเรียนรู้
ก. ภาษาไทย ข. วิทยาศาสตร์
ค. สุขศึกษา ง. คอมพิวเตอร์
เฉลย ค.
12. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่มที่ 3 ที่เป็นสาระวิชาพื้นฐานเพื่อการพัฒนาสุขภาพ สุนทรียภาพบุคลิกภาพ การแสดงออกและทักษะการจัดการ
ก. ดนตรี กีฬา ข. ศีลธรรม จริยธรรม
ค. ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ง. วิทยาศาสตร์
เฉลย ก.
13. จุดเน้นในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระใด ที่ให้เน้นความสามารถด้านการพูดและการโต้ตอบซึ่งจำเป็นในการสื่อสาร เน้นการอ่านเก็บใจความให้เข้าใจ และให้ความสำคัญกับการเขียนภาษาให้ถูกต้อง
ก. ภาษาไทย ข. ภาษาอังกฤษ
ค. วิทยาศาสตร์ ง. คณิตศาสตร์
เฉลย ข.
14. "มุ่งเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนา ให้อ่านออกเขียนได้ รวมทั้งภาษาอังกฤษ การคิดคำนวณเป็นรู้จักการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์จะเรียนต่อ" เป็นเป้าหมายในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของการศึกษาระดับใด
ก. ระดับปฐมวัย ข. ระดับการศึกษาภาคบังคับ
ค. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ง. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เฉลย ข.
15. "คอร์สแวร์" สัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุด
ก. การพัฒนาครู ข. วิธีการสอนของครู
ค. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ง. การพัฒนาเครือข่าย
เฉลย ค.
16. ประกาศนียบัตรหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นเอกสารรับรองวุฒิการศึกษาของ ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หมายถึงเอกสารตามข้อใด
ก. ปพ.1  ข. ปพ.2
ค. ปพ.3   ง. ปพ.4
เฉลย ข.
17. ใครมีอำนาจลงนามในเอกสาร ข้อ 66
ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข. ประธานกรรมการสถานศึกษา
ค. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ง. ข้อ ก และ ข ร่วมกัน
เฉลย ง.
18. จากข้อ 66 เมื่อผู้จบการศึกษาขอรับพ้นกำหนด 10 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษา ให้สถานศึกษาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมฉบับละกี่บาท
ก. 10 บาท    ข. 20 บาท
ค.30 บาท   ง. ไม่เกิน 100 บาท
เฉลย ค.
19. ใครมีอำนาจในการสั่งซื้อแบบพิมพ์เอกสารตามข้อ 66
ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข. ประธานกรรมการสถานศึกษา
ค. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ง. ข้อ ก  หรือ ค ตามความเหมะสม
เฉลย ค.
20. ข้อใดหมายถึงแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. ปพ.1   ข. ปพ.2
ค. ปพ.3   ง. ปพ.4
เฉลย ค.
21. แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา
ก. แบบ ปพ.1 ข. แบบ ปพ.2
ค.´แบบ ปพ.3 ง. แบบ ปพ.4
เฉลย ค.
22. สถานศึกษาต้องทำหลักฐานตามข้อ 99 จำนวนกี่ชุด
ก. 1 ชุด ข. 2 ชุด
ค. 3 ชุด ง. 4 ชุด
เฉลย ง.
การพัฒนาหลักสูตร
23. การใช้ระบบรหัสวิชาสำหรับสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติมประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขจำนวนกี่หลัก ?
ก. 4 หลัก ข. 5 หลัก
ค. 6 หลัก ง. 7 หลัก
เฉลย ค.
24. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ใช้อักษรอะไรแทน
ก.อักษร ส  ข. อักษร พ  ค. อักษร ศ  ง. อักษร ง
เฉลย  ง.
25. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ใช้อักษรอะไรแทน
ก.อักษร ส  ข. อักษร พ  ค. อักษร ศ  ง. อักษร ง
เฉลย  ก.
26. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ใช้อักษรอะไรแทน
ก.อักษร ส  ข. อักษร พ  ค. อักษร ศ  ง. อักษร ง
เฉลย  ข.
27. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ใช้อักษรอะไรแทน
ก.อักษร ส  ข. อักษร พ  ค. อักษร ศ  ง. อักษร ง
เฉลย  ค.
28. การใช้ระบบรหัสวิชาหลักที่ 2 แสดงถึงอะไร
ก. ช่วงชั้น ข. ปีที่เรียนวิชา
ค. ประเภทรายวิชา ง. ถูกทุกข้อ
เฉลย ก.
29. การใช้ระบบวิชาหลักที่ 4 แสดงถึงอะไร
ก. ช่วงชั้น ข. ปีที่เรียนรายวิชา
ค. ประเภทรายวิชา ง. ลำดับของรายวิชาแต่ละประเภท
เฉลย ค.
30. รายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยช่วงชั้นที่ 1 ปีที่ 2 (ป.2) เป็นรายวิชาพื้นฐานลำดับที่ 1 ใช้รหัสวิชาอย่างไร
ก. ท 1102 ข. ท 11202
ค. ท 12201 ง. ท 12101
เฉลย ง.
[font='segoe]
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ สามารถปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
ส่งเป็นหนังสือ 2 เล่ม เนื้อหา+แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+mp3 ในราคาเพียงชุดละ 999 บาท รวมค่าจัดส่งแล้ว (EMS)
สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 081-6174763  083-0724566
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 073-2-49531-2  ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางพลัด
ชื่อบัญชี Amornrut naewolo
โอนเงินแล้วแจ้งเวลาโอน ที่ amorn3498@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม www.promotethai.com
คู่มือเตรียมสอบ-แนวข้อสอบเข้ารับราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ตามลิงค์ด้านล่างค่ะ
อัพเดต-ขอข้อสอบ-สอบถามข้อมูล-คู่มือเตรียมสอบที่กำลังเปิดสอบ
http://www.promotethai.com/thread.php?fid=50
แจ้งข่าวการรับสมัครสอบ
http://www.promotethai.com/thread.php?fid=29
คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วยครูสพฐ. กทม.สอศ.
http://www.promotethai.com/thread.php?fid=11
คู่มือเตรียมสอบก.พ. 2555 (ภาค ก.)
http://www.promotethai.com/thread.php?fid=8
คู่มือเตรียมสอบธกส.และนายธนาคารอื่นๆ
http://www.promotethai.com/thread.php?fid=5
คู่มือเตรียมสอบตำรวจ2555
http://www.promotethai.com/thread.php?fid=7
คู่มือเตรียมสอบ นายร้อยทหารจปร.นายสิบ ตำรวจ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล
http://www.promotethai.com/thread.php?fid=12
คู่มือเตรียมสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลอบต. อบจ. ต่างๆ
http://www.promotethai.com/thread.php?fid=6
คู่มือเตรียมสอบวิชาคอมพิวเตอร์กฎหมายพรบ.ต่างๆ
http://www.promotethai.com/thread.php?fid=9
แนวข้อสอบหน่วยงานรัฐวิสาหกิจกฟภ. กฟผ. กฟน.ไปรษณีย์หน่วยงานราชการอื่นๆ
http://www.promotethai.com/thread.php?fid=10


ให้คะแนนบทความประเภท โพสต์ ตามความรู้สึกคุณ

สุดยอด

เศร้า

น่าตลก

แฮปปี้

โกรธ

เบื่อ

ผวา
แบ่งปัน: Share แจ้งลบขึ้นบนสุด
ติดต่อ ผู้ดูแลระบบ คลิกที่นี่ครับ
โพสต์
4
เงิน
21
ความดี
21
เครดิต
21
จิตพิสัย
21
บริจาค
21
ขอบคุณครับๆๆๆๆ
แบ่งปัน: Share แจ้งลบขึ้นบนสุด
ติดต่อ ผู้ดูแลระบบ คลิกที่นี่ครับ
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
*กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ ไม่หมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และไม่หมิ่นประมาทผู้อื่น